Castellano Valencià English

RETRIBUCIONES

El càrrec de Gerent es retribuïx per part del soci privat, Aigües de València.

La Societat no ha abonat als membres del seu Consell d'Administració cap retribució per cap concepte.

En relació amb l'article 229 de la Llei de Societats de Capital, els administradors han comunicat que no tenen situacions de conflicte amb l'interés de la Societat.

El Consell d'Administració disposa d'una pòlissa de responsabilitat Civil.

No hi ha bestretes, crèdits ni compromisos per pensions o assegurances de vida concedits als membres del seu Consell d'Administració.