Castellano Valencià English

FUNCIONS

L'objecte social de l'empresa està constituït per:

  • La gestió del servici públic del clavegueram en tot el terme municipal de Gandia,
  • La gestió de l'explotació i manteniment de les xarxes del servici de clavegueram.
  • L'execució de les obres de les noves infraestructures per a l'ampliació i millora del servici, així com la possibilitat d'execució d'actuacions d'inversió que per la raó de pertinença al cicle integral de l'aigua incidisquen directament o indirectament en el servici del Clavegueram, o bé,
  • Aquelles obres relacionades amb les anteriors que per raons d'economies d'escala o racionalitat de l'actuació, aconsellen el seu desenrotllament per la societat encarregada de la gestió del clavegueram.